CONFIDENȚIALITATE / GDPR

Nota de Informare GDPR

GDPR (Regulamentul general de protecţie a datelor cu caracter personal) este un act legislativ obligatoriu, care vine în sprijinul persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea, protecţia şi libera circulaţie a datelor cu caracter personal prin creearea a noi drepturi şi prin preluarea, respectiv consolidarea unor drepturi existente sub Directiva 95/46/EC, care va fi abrogată cu data de 25 mai 2018. Astfel, orice operator (societate comercială, entitate) care colectează şi prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice noile cerinţe şi să ofere în mod transparent informaţii cu privire la modul în care datele sunt prelucrate.
– Prin „Date cu caracter personal” se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (,,persoana vizată”);
– O persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.
– Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricţionarea, ștergerea sau distrugerea;
– Prin operator se înţelege orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Protecția datelor este importantă pentru noi și depunem eforturile pentru a proteja confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin respectarea tuturor normelor și reglementărilor în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor („RGPD”), intrat în vigoare la 25 mai 2018. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL respectă prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.  Puteți solicita informații importante privind drepturile de care beneficiați, inclusiv dreptul de acces, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv stabilirea de profiluri, portabilitatea datelor precum și dreptul de a solicita corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării consimțământului.

PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL respectă legile în vigoare privind confidențialitatea datelor, nu furnizează datele dumneavoastră de contact unor terți, nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site.
Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.pisok.ro adresa sa de email, poate opta ca aceasta să fie ștearsă din baza de date a www.pisok.ro. Pentru ștergerea informațiilor furnizate de dumneavoastră din baza de date, este suficient să ne contactați și să solicitați acest lucru prin e-mail.
PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise de către clienți prin sistemul său informatic și nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de orice defecțiuni sau erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea, nu răspundem pentru defecțiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul și pentru acțiunile terților îndreptate împotriva site-ului sau a clienților săi.

La efectuarea unei comenzi și / sau la înregistrarea dumneavoastră drept abonat la newsletter-ul nostru,  acceptați faptul că stocăm informațiile de care avem nevoie pentru a finaliza comanda dumneavoastră și sunteți de acord să primiți pe viitor materiale promoționale prin orice mijloace de comunicare (telefon, poștî, e-mail, sisteme automatizate de trimitere a newsletterelo,r etc.) din partea PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL.
PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL se obligă să respecte cumpărătorului drepturile prevăzute de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată in M. Of. Nr. 790 din 12 decembrie 2001 și normelor emise în aplicarea acesteia.
Utilizatorul răspunde de veridicitatea datelor introduse pe site-ul www.pisok.ro, la crearea contului și pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.
La cererea expresa a cumpărătorului, vânzătorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de rectificare sau dreptul de ștergere a datelor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, cumpărătorul va trimite vânzătorului pe adresa de e-mail contact@pisok.ro sau prin poștă la adresa str. Calea Unirii nr. 35, jud. Suceava, o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, în care va specifica în detaliu solicitarea.
Datele personale vor putea fi însș transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau alte verificări legale, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
De ce vă prelucrăm datele?
Datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, adresă de mail, număr de telefon, adresă de livrare) care se regăsesc în evidenţele noastre sunt prelucrate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate, cea de a îndeplinii cu succes procesele desfăşurate în relaţia cu Dvs., cum ar fi: înregistrare comandă, vânzare, livrare, informare, recrutare, etc.
Orice prelucrare ale datelor personale în alte scopuri decât cele menţionate în cele ce urmează va fi efectuată doar cu acordul dumneavoastră exprimat în prealabil.

Ce categorii de date prelucrăm şi când le colectăm?
Datele cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de livrare sunt prelucrate de Ax Perpetuum Impex doar în situaţia în care Dumneavoastră le introduceţi în rubricile dedicate pe site sau ni le trimiteţi prin e-mail.
– Datele pentru newsletter: prin introducerea adresei Dvs. de e-mail în căsuţa aferentă secţiunii “Fiil a curent cu noutăţile” vă exprimaţi acordul de a primi de la noi, periodic, mesaje de marketing direct. Prin diferitele acţiuni de marketing direct vă trimitem informaţii referitoare la cele mai noi produse şi servicii din oferta noastră, oferte speciale, campanii publicitare. Deşi ne dorim să vă avem aproape şi să vă putem furniza cele mai actuale informaţii despre activitatea noastră, prin apăsarea butonului “Dezabonare” sau prin transmiterea unui e-mail la adresa datepersonale@perpetuum.ro puteţi să renunţaţi oricând la acest serviciu.
– Datele pentru contul de client: în momentul creării unui cont de client cu ajutorul butonului “Creare cont” vi se solicită numele, prenumele şi adresa de e-mail. Parola pe care o introduceţi este codificată, motiv pentru care nimeni, în afară de Dvs., nici măcar noi, nu cunoaştem această informaţie. Prin completarea acestor informaţii şi apăsarea butonului “Trimitere” vă exprimaţi acordul să înregistrăm şi să prelucrăm aceste date, în interesul Dvs. În cazul în care plasaţi o comandă pe site-ul nostru vom utiliza aceste date în scopul desfăşurării cu succes a procesului de vânzare.
– Date suplimentare necesare pentru desfăşurarea cu succes a procesului de vânzare: în funcţie de opţiunile exprimate de Dvs. privind modalitatea de livrare a produselor comandate vă vom solicita număr de telefon de contact şi adresă de livrare. Datele cu caracter personal stocate vor fi prelucrate în scopul derulării contractelor şi procesării solicitărilor Dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării solicitării Dvs., a procesului de vânzare sau a contractului, după caz, datele Dvs. sunt salvate ţinând cont de termenele de păstrare conform legislaţiei fiscale şi comerciale şi acolo unde este cazul, pe durata necesară protejării drepturilor operatorului.
– Datele colectate prin intermediul formularului de contact: dacă accesaţi pagina de contact al site-lui nostru aveţi posibilitatea să ne adresaţi în mod direct un mesaj sau o solicitare fără să fiţi logat într-o aplicaţie de gestionare mailuri. Informaţiile minimale pe care trebuie să ni le oferiţi sunt: nume şi prenume, adresa de mail şi bineînţeles mesajul Dvs. Vă mulţumim însă dacă ne oferiţi şi restul informaţiilor solicitate: număr de telefon, oraş şi judeţ ca să putem aloca solicitarea Dvs. persoanei potrivite. Prin completarea şi transmiterea datelor vă exprimaţi consimţământul de a vă colecta şi a vă utiliza datele în corespondenţa  iniţiată de Dvs., respective pentru soluţionarea solicitării cu care ne-aţi contactat.
În acelaşi timp, nu ne putem asuma răspunderea pentru veridicitatea datelor introduse de Dvs. în timpul creerii contului sau pentru activităţile survenite prin accesarea contului şi parolei personale. Pentru siguranţa Dvs. şi a datelor Dvs. vă rugăm să păstraţi confidenţialitatea datelor de acces la contul creat pe site-ul nostru.

Drepturile dumneavoastră
Noul Regulament conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:
– Dreptul de acces înseamnă că aveţi dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele Dvs., iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
– Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteţi primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator;
– Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru;
– Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
– Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă că aveţi dreptul să vă ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-aţi retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneţi prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, în cazul în care AX Perpetuum nu mai are nevoie de datele personale în vederea prelucrării însă ni le cereţi pentru apărarea unui drept în instanță, dacă v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Cum ne puteţi contacta?
Toate drepturile care vă revin conform prevederilor GDPR şi a legislaţiei aplicabile, în vigoare le puteţi exercita printr-o cerere scrisă, datată, semnată și transmisă către noi, prin:
– poștă la sediul companiei: Str. Calea Unirii, nr. 35, 720165, Suceava
– telefon la +40 729 996 677 de luni până vineri între orele 8:00 şi 16:00
– e-mail la contact@pisok.ro

În cât timp răspundem la solicitările primite de la Dvs?
Conform prevederilor GDPR, În termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii dumneavoastră vă vom furniza toate informaţiile necesare referitor la îndeplinirea solicitării sau acolo unde este cazul vă vom comunica motivele documentate pentru care nu am putut da curs cererii dumneavoastră.
Vă asigurăm asupra faptului că înainte de a da curs oricărei cereri privind datele cu caracter personal prelucrate de compania noastră, vom lua toate măsurile necesare şi rezonabile pentru a verifica identitatea solicitantului.
Conform prevederilor GDPR, termenul de răspuns de 30 de zile, menţionat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în cazul în care complexitatea şi numărul cererilor justifică acest lucru, urmând să fiţi informaţi cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

Transmiterea datelor la terţi în scopul derulării activităţii de vânzare
– Datele dumneavoastre cu caracter personal colectate şi stocate de PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL în vederea derulării cu succes a activităţii de vânzare având la bază comanda primită de la dumneavoastră, pot fi transmise colaboratorilor noştri contractuali în scopul livrării comenzii. Ne referim aici la firmele de curierat, în cazul în care aţi solicitat livrarea produselor achiziţionate prin curier. PISOK A.B. INTERNATIONAL se asigură ca toţi colaboratorii şi furnizorii de servicii cu care lucrează să îşi coreleze activitatea și să îndeplinească prevederile GDPR şi al legislaţiei aplicabile în vigoare.
– Transmiterea datelor în scopul asigurării serviciului de newsletter. Pentru asigurarea serviciului de newsletter PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL utilizează o platformă specializată care respectă prevederile GDPR.
– Transmiterea datelor către autorităţi: transmiterea datelor către instituţii publice, instanţe judecătoreşti, precum şi autorităţi competente să cerceteze săvârşirea faptelor penale: PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL transmite date cu caracter personal în scopurile menţionate doar în cazul în care acesta se impune prin lege.

Reţele de socializare
Site-urile noastre web utilizează aşa numite plugin-uri de la operatorii de reţele de socializare: facebook, google+, pinterest, tweeter, etc. în scopul de a face legătura între pagina web şi reţelele de socializare unde are deschis compania cont. Prin intermediul acestor plugin-uri nu colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră.
Pagina noastră web este interconectată cu serviciile de analiză Google Adwords şi Google Analytics furnizate de Google Inc. în scopul obţinerii unor date statistice privind activitatea vizitatorilor site-lui, respectiv în scopul îmbunătăţirii vizibilităţii site-lui în mediul online.
În acest context adresa dumneavoastră IP anonimizată (scurtată) va ajunge pe un server Google din SUA, unde Google va utiliza această informaţie în numele PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL în vederea generării unor rapoarte statistice privind modul în care utilizaţi site-ul nostru.
Adresa de IP transmisă de browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte informaţii cu caracter personal deţinute de către Google şi astfel dumneavoastră nu veţi putea fi identificat personal prin intermediul adresei IP. Dacă nu suneţi de acord ca browserul dumneavoastră să comunice această informaţie la Google puteţi seta browserul astfel încât să refuze utilizarea cookie-urilor.

Timpul de păstrare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal vor fi păstrate conform principiilor de proporționalitate și necesitate, și în orice caz până la atingerea scopurilor în care au fost colectate și prelucrate.  Ulterior, respectiv fie la data încetării relației de colaborare, fie la expirarea obligației legale de arhivare ce revine PISOK A.B. INTERNATIONAL SRL în temeiul legislației aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor legale, datele vor fi șterse. În cazul în care Compania consideră că are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informat în legătură cu acest aspect.

Cookie
Cookie-urile sunt fişiere text mici care sunt trimise către computerul dumneavoastră atunci cand vizitaţi un site web. Cookie-urile sunt apoi retrimise către site-ul originar la fiecare vizită ulterioară sau către un alt site web care recunoaște acel cookie. Cookie-urile acționează ca o înregistrare pentru un site web, care permite computerului dumneavoastră să reţină vizitele pe site-ul nostru. Cookie-urile pot înregistra, de asemenea, preferinţele dumneavoastră, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorului, dar pot şi filtra reclamele vizibile relevante pentru dumneavoastră.

Cookie-ul nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului, nu conține programe software sau viruși, fiind complet „pasiv”.